Biuro Projektów i Wycen Nieruchomości. Kompleksowa obsługa nieruchomości.

Wyceniony przez nas obiekt

Odszkodowania majątkowe

Odmowa wypłaty odszkodowania lub propozycja wypłacenia odszkodowania w wysokości o wiele niższej od fatycznie poniesionej szkody, nie oznacza braku możliwości uzyskania realnego odszkodowania. Jeśli różnica między kwotą odszkodowania proponowaną przez zakład ubezpieczeń, a wartością szkody określonej przez rzeczoznawcę majątkowego jest zbyt duża, wtedy warto dochodzić swoich praw. Od decyzji zakładu ubezpieczeń zawsze można się odwołać, a przedstawiając odpowiednie opinie lub kosztorysy sporządzone przez niezależnych rzeczoznawców zwiększamy swoją szansę na uzyskanie godziwego odszkodowania.

Najpierw radzimy zawrzeć ugodę, zlecając wycenę lub kosztorys niezależnemu ekspertowi. W większości przypadków dostarczenie takiej opinii lub ekspertyzy wystarcza, gdyż ubezpieczyciele doskonale zdają sobie sprawę z realnych kosztów naprawy poszczególnych szkód. Jeśli jednak nie odniosłoby to skutku, to wówczas pozostaje droga sadowa, w której pomogą Państwu współpracujący z nami radcy prawni i adwokaci. Nasze opinie i ekspertyzy uznawane są przez wszystkie sądy, banki i urzędy państwowe.

Zakres naszych usług obejmuje:

  • opracowanie dokumentacji opisującej zakres i wysokości szkody na nieruchomości,
  • bezpośrednią pomoc rzeczoznawców budowalnych, kosztorysowych i majątkowych dla weryfikacji stanowiska towarzystwa ubezpieczeń,
  • oszacowanie wysokości szkody przez rzeczoznawców z zakresu budownictwa, przepisów p. pożarowych, wyceny nieruchomości, wpisanych na listę biegłych sądowych,
  • analizę treści umowy ubezpieczenia,

Na pojęcie szkody składają się dwa elementy:

  • rzeczywista strata, którą poniósł poszkodowany (strata majątkowa),
  • pozbawienie korzyści, które mógłby uzyskać poszkodowany, gdyby szkody nie wyrządzono.

Każda szkoda może łączyć w sobie oba te elementy, albo też wyczerpywać się tylko w jednym z nich. Szkoda związana z utraconymi korzyściami ma zawsze charakter hipotetyczny i z reguły występuje obok rzeczywiście poniesionej straty. Naprawienie szkody według art. 363 § 1 k.c. powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Jednakże gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu.

Zgodnie z artykułem 361 § 2 KC naprawienie szkody – w przypadku braku odmiennego uregulowania lub postanowienia umowy – obejmuje straty, które poszkodowany poniósł oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Strata, którą poniósł poszkodowany (damnum emergens), polega na uszczupleniu aktywów (utrata, zniszczenie, uszkodzenie lub obniżenie wartości kreślonych składników majątkowych) albo na zwiększeniu pasywów (zwiększenie istniejących zobowiązań, powstanie nowych). Strata w niektórych uregulowaniach prawnych określono jak tzw. szkodę rzeczywistą. Określanie odszkodowań za tę szkodę ma środowisku rzeczoznawców utrwalona metodologie i procedury i nie jest ono przedmiotem niniejszego opracowania. Z kolei utracone korzyści, które poszkodowany mógłby osiągnąć gdyby mu szkody nie wyrządzono (lucrum cessans) z reguły mają charakter hipotetyczny, a ich postacie są bardzo zróżnicowane. Z reguły występują one obok straty. (Nieruchomości C.H. Beck)

Nasi klienci

Biuro Wycen Nieruchomości KOWALSCY
ul. Chrószcza 31
44-200 Rybnik
NIP: 698-160-92-86
tel. 607 66 14 66 lub 604 923 314
e-mail: biuro@rzeczoznawcy-kowalscy.pl
Jacek Kowalski
Biegły Sądowy
Rzeczoznawca Majątkowy
tel. +48 607 66 14 66
Agnieszka Kielich
Asystent Biegłego Sądowego
Rzeczoznawcy Majątkowego
tel. +48 604 923 314